نمونه کارها

۶نمونه چاپ روی رو سری توسط دستگاه سابلیمیشن کارگاه فنی روشن

۶نمونه چاپ روی رو سری توسط دستگاه سابلیمیشن کارگاه فنی روشن

چاپ روی روسری در این بخش برخی از نمونه چاپهای سابلیمیشن روی روسری  را میتوانید ببینید برای تولید این محصولات  از دستگاه چاپ سابلیمیشن جهت چاپ روی روسری استفاده شده است.شما میتوانید کیفیت چاپ روی روسری را در این دستگاهها