دستگاه چاپ پارچه سفره اصفهانی

دستگاه چاپ پارچه سفره اصفهانی کارگاه فنی روشن آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک نه هوشنگ فنائیان 09118117400 09120067890 01143234771 01143086630